Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz inspektora ochrony danych przedsiębiorstwa

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

podmiot odpowiedzialny: work InTime, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Frechen, Niemcy email: marketing(at)wit-group.de, telefon: +49 (0)2234/9276541, fax: +49 (0)2234/9276549

Inspektor ochrony danych przedsiębiorstwa work inTime Group GmbH jest dostępny pod wyżej wymienionym adresem i jest nim pan Erk von Conrady bądź mailowo e.conrady@wit-group.de.

 

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich użycia

a) w przypadku wizyty na stronie internetowej

Podczas wywołania naszej strony internetowej www.work-intime.de automatycznie przesyłane są przez przeglądarkę zainstalowaną na Państwa urządzeniu informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te czasowo zapisywane są w tzw. pliku dziennika. Następują- ce dane zostaną zgromadzone i zapisane do chwili automatycznego usunięcia bez Państwa interwencji:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina wejścia,
 • nazwa i URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której nastąpiło wejście (URL-referer),
 • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia oraz na- zwa Państwa dostawcy usług internetowych.

Powyższe dane zostaną przez nas przetworzone w następującym celu:

 • zapewnienie sprawnego ustanowienia połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie komfortowego używania naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do dalszych celów administracyjnych.

Podstawę prawną gromadzenia danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych; General Data Protection Regulation (GDPR). Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie będziemy używać zgromadzonych danych w celu identyfikacji Pań- skiej osoby.

Ponadto w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej stosujemy cookies oraz usługi zwią- zane z analizą. Dokładniejsze informacje o tym zawierają punkty 4 i 5 tego oświadczenia o ochronie danych.

b) Podczas rejestracji do naszego newslettera

Jeśli udzielona została wyraźna zgoda w myśl art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a rozporządzenia o ochro- nie danych [w dalszej treści GDPR], używamy Państwa adres e-mail w celu regularnego przesyłania naszego newslettera Do otrzymywania newslettera wystarczy podanie adresu e- mail.

Wyrejestrowanie możliwe jest w dowolnym czasie, np. za pośrednictwem linku na końcu każdego newslettera. Alternatywnie można wysłać e-mailem chęć rezygnacji z newslettera w dowolnej chwili na adres marketing(at)wit-group.de.

 

c) W trakcie korzystania z naszego formularza kontaktowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie. Wymagane jest przy tym podanie ważnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto jest adresatem zapytania, oraz w celu udzielenia odpowiedzi. Pozostałe dane są dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu podjęcia kontaktu z nami następuje w myśl art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a GDPR na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody.

Dane osobowe zgromadzone przez nas w celu korzystania z formularza zostaną automatycz- nie usunięte pod załatwieniu Państwa zapytania.

 

3. Przekazanie danych

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż poniżej podane nie ma miejsca.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osom trzecim jedynie, gdy:

 • udzielona nam została wyraźna zgoda na to w myśl art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a GDPR,
 • przekazanie w myśl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c GDPR wynika z ustawowego obowiązku, oraz
 • jest to ustawowo dopuszczalne w myśl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b GDPR w celu realizacji stosunku umowy z Państwem.

 

4. Cookies

Stosujemy na naszej stronie pliki cookies. Są to małe pliki, automatycznie generowane przez Państwa przeglądarkę i zapisywane na Państwa urządzeniu (laptop, tablet, smarfon itp.), pod- czas odwiedzin na naszej stronie. Cookies nie wyrządzają na Państwa urządzeniu żadnej szkody, nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

Plik cooki zawiera informacje związane ze specyficznym używanym urządzeniem. Nie ozna- cza to jednak, że w wyniku tego uzyskamy bezpośrednio wiedzę w zakresie Państwa identyfi- kacji.

Użycie plików cookie służy z jednej strony do tego, aby uatrakcyjnić Państwu korzystanie z naszej oferty. Stosujemy w tym celu tzw. session-cookies, aby zdobyć wiedzę o ponownych wizytach poszczególnych stron na naszej witrynie. Po opuszczeniu naszej strony pliki te są automatycznie usuwane.
Ponadto stosujemy także tymczasowe pliki cooki w celu optymalizacji komfortu korzystania z naszej witryny, które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez określony czas. Jeśli od- wiedzacie Państwo naszą stronę kolejny raz w celu skorzystania z naszych usług, to wizyta oraz podane dane i podjęte czynności na stronie są automatycznie rozpoznawane, aby nie było potrzeby ponownego ich podejmowania.

Z drugiej strony używamy cookies do analizy statystycznej w zakresie korzystania z naszej strony oraz do optymalizacji naszej oferty dla Państwa (por. pkt 5). Cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa wizyty, jeśli już byliście Państwo u nas. Pliki te są automatycznie usu- wane po upływie zdefiniowanego czasu.

Dane uzyskane przez cookies są konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów dla ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich w myśl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie na Państwa komputerze albo aby zawsze pojawiała się wskazówka, zanim utworzy się nowy cookie Całkowita dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będzie możliwości skorzystania ze wszyst- kich funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej.

 

5. Narzędzia do analizy

a) Narzędzia śledzenia

Poniżej wymienione i przez nas stosowane środki śledzenia realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR. Poprzez zastosowanie środków śledzenia chcemy zapewnić odpowiadającą potrzebom konfigurację i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony stosujemy środki śledzenia do analizy statystycznej w zakresie korzystania z naszej strony oraz do optymalizacji naszej oferty dla Państwa. W myśl wyżej podanego prze- pisu interesy te uznać można za uzasadnione.

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych wynikają z odpowiednich narzę- dzi śledzenia.

i) Google Analytics

Chcąc zapewnić odpowiadającą potrzebom konfigurację i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwaną w dalszej treści „Google“). W tym celu tworzone są spseudo- nimizowane profile korzystania ze strony i używane pliki cookie (por. punkt 4). Informacje uzyskane dzięki cookie o Państwa korzystaniu ze strony internetowej jak

 • typ przeglądarki/wersja,
 • używany system operacyjny,
 • URL-referer (strona wcześniej odwiedzona),
 • Nazwa hosta komputera, z którego odbył się dostęp (adres IP),
 • Godzina żądania serwera,

przenoszone są na serwer firmy Google w USA tam zapisywane. Informacje te użyte są do analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności na stronie oraz w celu realizacji dalszych usług wykonywanych na rzecz właścicieli stron internetowych i związanych z korzystaniem z witryn internetowych oraz internetu w celu zbadania rynku i odpowiedniej konfiguracji witryn internetowych. Dane te są ewentualnie przesyłane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane wg przepisów prawa lub jeżeli osoby trzecie na zlecenie zajmują się przetwarzaniem tych danych. W żadnym wypadku Państwa adresu IP nie łączy się z innymi danymi z Google. Przypisanie danych do adresów nie jest możliwe poprzez zanonimizowanie adresów IP (IP-Masking).

Wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce można zapobiec instalacji pli- ków cookies; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będzie możliwe pełne wyko- rzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Można zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczących Państwa korzystania z witryny (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki Browser-Add-on  dostępnej pod nastę- pującym linkie.