Ustawienia plików cookies / prywatności

Ustawienia dotyczące przechowywania plików cookie i ochrony danych można dostosować za pomocą poniższego linku:

Ustawienia plików cookies / prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz inspektora ochrony danych przedsiębiorstwa

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

podmiot odpowiedzialny:
work InTime GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Frechen, Deutschland
E-Mail: marketing@wit-group.de
Telefon: +49 (0)2234/9276541
Fax: +49 (0)2234/9276549

Inspektor ochrony danych przedsiębiorstwa work inTime Group GmbH jest dostępny pod wyżej wymienionym adresem i jest nim pan Soheyl Sarafrazi bądź mailowo s.sarafrazi(at)wit-group.de

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich użycia

a) w przypadku wizyty na stronie internetowej
Podczas wywołania naszej strony internetowej https://www.work-intime.de/pl/ automatycznie przesyłane są przez przeglądarkę zainstalowaną na Państwa urządzeniu informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te czasowo zapisywane są w tzw. pliku dziennika. Następują- ce dane zostaną zgromadzone i zapisane do chwili automatycznego usunięcia bez Państwa interwencji:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina wejścia,
 • nazwa i URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której nastąpiło wejście (URL-referer),
 • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia oraz na- zwa Państwa dostawcy usług internetowych.

Powyższe dane zostaną przez nas przetworzone w następującym celu:

 • zapewnienie sprawnego ustanowienia połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie komfortowego używania naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do dalszych celów administracyjnych.

Podstawę prawną gromadzenia danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych; General Data Protection Regulation (GDPR). Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie będziemy używać zgromadzonych danych w celu identyfikacji Pań- skiej osoby.

Ponadto w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej stosujemy cookies oraz usługi zwią- zane z analizą. Dokładniejsze informacje o tym zawierają punkty 4 i 5 tego oświadczenia o ochronie danych.

b) Podczas rejestracji do naszego newslettera
Jeśli udzielona została wyraźna zgoda w myśl art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a rozporządzenia o ochro- nie danych [w dalszej treści GDPR], używamy Państwa adres e-mail w celu regularnego przesyłania naszego newslettera Do otrzymywania newslettera wystarczy podanie adresu e- mail.

Wyrejestrowanie możliwe jest w dowolnym czasie, np. za pośrednictwem linku na końcu każdego newslettera. Alternatywnie można wysłać e-mailem chęć rezygnacji z newslettera w dowolnej chwili na adres marketing(at)wit-group.de .

c) W trakcie korzystania z naszego formularza kontaktowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie. Wymagane jest przy tym podanie ważnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto jest adresatem zapytania, oraz w celu udzielenia odpowiedzi. Pozostałe dane są dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu podjęcia kontaktu z nami następuje w myśl art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a GDPR na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody.

Dane osobowe zgromadzone przez nas w celu korzystania z formularza zostaną automatycz- nie usunięte pod załatwieniu Państwa zapytania.

3. Przekazanie danych

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż poniżej podane nie ma miejsca.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osom trzecim jedynie, gdy:

 • udzielona nam została wyraźna zgoda na to w myśl art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a GDPR,
 • przekazanie w myśl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c GDPR wynika z ustawowego obowiązku, oraz
 • jest to ustawowo dopuszczalne w myśl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b GDPR w celu realizacji stosunku umowy z Państwem.
4. Cookies

Stosujemy na naszej stronie pliki cookies. Są to małe pliki, automatycznie generowane przez Państwa przeglądarkę i zapisywane na Państwa urządzeniu (laptop, tablet, smarfon itp.), pod- czas odwiedzin na naszej stronie. Cookies nie wyrządzają na Państwa urządzeniu żadnej szkody, nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

Plik cooki zawiera informacje związane ze specyficznym używanym urządzeniem. Nie ozna- cza to jednak, że w wyniku tego uzyskamy bezpośrednio wiedzę w zakresie Państwa identyfi- kacji.

Użycie plików cookie służy z jednej strony do tego, aby uatrakcyjnić Państwu korzystanie z naszej oferty. Stosujemy w tym celu tzw. session-cookies, aby zdobyć wiedzę o ponownych wizytach poszczególnych stron na naszej witrynie. Po opuszczeniu naszej strony pliki te są automatycznie usuwane.
Ponadto stosujemy także tymczasowe pliki cooki w celu optymalizacji komfortu korzystania z naszej witryny, które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez określony czas. Jeśli od- wiedzacie Państwo naszą stronę kolejny raz w celu skorzystania z naszych usług, to wizyta oraz podane dane i podjęte czynności na stronie są automatycznie rozpoznawane, aby nie było potrzeby ponownego ich podejmowania.

Z drugiej strony używamy cookies do analizy statystycznej w zakresie korzystania z naszej strony oraz do optymalizacji naszej oferty dla Państwa (por. pkt 5). Cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa wizyty, jeśli już byliście Państwo u nas. Pliki te są automatycznie usu- wane po upływie zdefiniowanego czasu.

Dane uzyskane przez cookies są konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów dla ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich w myśl art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie na Państwa komputerze albo aby zawsze pojawiała się wskazówka, zanim utworzy się nowy cookie Całkowita dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będzie możliwości skorzystania ze wszyst- kich funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej.

5. Narzędzia do analizy

a) Narzędzia śledzenia
Poniżej wymienione i przez nas stosowane środki śledzenia realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR. Poprzez zastosowanie środków śledzenia chcemy zapewnić odpowiadającą potrzebom konfigurację i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony stosujemy środki śledzenia do analizy statystycznej w zakresie korzystania z naszej strony oraz do optymalizacji naszej oferty dla Państwa. W myśl wyżej podanego prze- pisu interesy te uznać można za uzasadnione.

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych wynikają z odpowiednich narzę- dzi śledzenia.

i) Google Analytics
Chcąc zapewnić odpowiadającą potrzebom konfigurację i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwaną w dalszej treści „Google“). W tym celu tworzone są spseudo- nimizowane profile korzystania ze strony i używane pliki cookie (por. punkt 4). Informacje uzyskane dzięki cookie o Państwa korzystaniu ze strony internetowej jak

 • typ przeglądarki/wersja,
 • używany system operacyjny,
 • URL-referer (strona wcześniej odwiedzona),
 • Nazwa hosta komputera, z którego odbył się dostęp (adres IP),
 • Godzina żądania serwera,

przenoszone są na serwer firmy Google w USA tam zapisywane. Informacje te użyte są do analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności na stronie oraz w celu realizacji dalszych usług wykonywanych na rzecz właścicieli stron internetowych i związanych z korzystaniem z witryn internetowych oraz internetu w celu zbadania rynku i odpowiedniej konfiguracji witryn internetowych. Dane te są ewentualnie przesyłane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane wg przepisów prawa lub jeżeli osoby trzecie na zlecenie zajmują się przetwarzaniem tych danych. W żadnym wypadku Państwa adresu IP nie łączy się z innymi danymi z Google. Przypisanie danych do adresów nie jest możliwe poprzez zanonimizowanie adresów IP (IP-Masking).

Wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce można zapobiec instalacji pli- ków cookies; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będzie możliwe pełne wyko- rzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Można zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczących Państwa korzystania z witryny (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki Browser-Add-on dostępnej pod nastę- pującym linkie.

Powstaje plik opt-out-cookie, który w przyszłości zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas wizyty na tej stronie internetowej. Opt-out-cookie dotyczy tylko tej przeglądarki i tylko naszej strony internetowej i zapisywany jest na Państwa urządzeniu. Jeśli cookies na tej przeglądarce zostaną usunięte, to plik opt-out-cookie należy od nowa wygenerować.

Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych w związku z Google Analytics znajdują się na stronie Pomoc Google Analytics.

ii) Google Adwords Conversion Tracking
Ponadto używamy Google Conversion Tracking, w celu statystycznej analizy naszej strony internetowej oraz w celu jej optymalizacji pod kątem Państwa wygody. Na Państwa komputerze generowany jest plik Google Adwords (por. pkt. 4), gdy za pośrednictwem reklamy Google traficie Państwo na naszą stronę.

Te cookies po 30 dniach tracą swoją ważność i nie służą do osobistej weryfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony klienta Adwords a ważność cookie jeszcze nie minęła, to Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tą stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny cookie. Tym samym cookies nie mogą śledzić poza witryną klienta Adwords. Informacje zebrane za pomocą plików conversion-cookies służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords otrzymują informacje o łącznej ilości użytkowników, którzy weszli na ich reklamę oraz o stronie, na którą zostali przekierowani. Nie otrzymają jednak in- formacji, które pozwoliłyby osobiście zidentyfikować użytkownika.

Jeśli nie chcecie Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, jest możliwość odrzucenia generowania wymaganego pliku cookie – w ustawieniach przeglądarki należy dezaktywować automatyczne osadzanie cookies. Zapobiec śledzeniu konwersji można też przez ustawienie blokowania cookies pochodzących z domeny „www.googleadservices.com“. Pouczenie o  ochronie danych Google w zakresie Conversion-Tracking można znaleźć tu..

iii) Hotjar
Używamy Hotjar, narzędzie do analizy internetowej bazujące na kodach śledzenia firmy Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Za pomocą Hotjar monitorowane są w sposób anonimowy interakcje przypadkowo wybranych klientów korzystających z naszej oferty reklamowej. W ten sposób powstaje protokół w zakresie aktywności na naszej stronie np. ruchu myszką i klikania, co ma na celu ustalenie możliwości udoskonalania naszej oferty. Ponadto za pośrednictwem Hotjar analizowane są w celach statystycznych informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, przychodzących i wychodzących linkach, pochodzeniu geograficznym oraz sowie rozdzielczości i rodzaju urządzenia, na którym wyświetlana jest nasza oferta internetowa.

Ponadto oferujemy za pośrednictwem Hotjar możliwość anonimowych informacji zwrotnych o użytkowniku w formie tzw. »Feedback Pools«. Zgromadzone informacje nie odnoszą się do osób, zapisywane są przez Hotjar Ltd. i nie przekazuje się ich osobom trzecim. Dokładniejsze informacje o funkcjach i wykorzystaniu danych za pośrednictwem Hotjar znajdują się pod adresem: www.hotjar.com/privacy. Aby uniemożliwić analizowanie za pośrednictwem Hotjar, należy na wszystkich stronach internetowych, na których używany jest Hotjar, dezaktywować tą funkcję przez wygenerowanie w tej przeglądarce DoNotTrack-Headers (opt-out): www.hotjar.com/opt-out.

iv) Piksel Facebooka

Ta strona internetowa wykorzystuje piksel aktywności odwiedzających Facebooka do pomiaru wyników. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Umożliwia to śledzenie zachowania osób odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na witrynę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku.

Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane informacje są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej i nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Jednak Facebook przechowuje i przetwarza dane w taki sposób, że możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka. Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Jako administrator strony internetowej nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Korzystanie z pikseli Facebooka odbywa się na podstawie art. Art. 6 RODO ust. 1 lit. f. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznej reklamie, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można również wyłączyć w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku, może wyłączyć reklamę opartą na użytkowaniu na Facebooku na stronie internetowej Europejskiego Stowarzyszenia Interaktywnej Reklamy Cyfrowej: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


6. Wtyczki mediów społecznościowych / Dienste Dritter

Używamy na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR wtyczek mediów społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram, aby rozpropagować naszą kancelarię za pośrednictwem tych mediów. Naszym celem jest promocja, którą uznać trzeba za uza- sadniony interes w myśl przepisów rozporządzenia GDPR. Odpowiedzialność za zgodność z polityką ochrony danych gwarantowana jest przez poszczególnych dostawców tych sieci.

Integracja tych wtyczek przez nas odbywa się w oparciu o tzw. metodę dwóch kliknięć, aby w najlepszy sposób chronić osoby odwiedzające naszą stronę.

a) Meta (Facebook/Instagram)

na naszej stronie internetowej zastosowaliśmy wtyczki medium społecznościowego Facebook do osobistego wykorzystania. Stosujemy w tym celu funkcje „LUBIĘ“ lub „UDOSTĘPNIJ“. Jest to oferta Facebooka.

Gdy wywoływana jest nasza strona internetowa zawierająca taką wtyczkę, wówczas przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki przekazywana jest przez Facebooka bezpośrednio na Państwa przeglądarkę, która integruje je ze stroną internetową.

Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka wywołała naszą stronę internetową, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są na nim zalogowani. Informacje te (wraz z Państwa IP) przekazywane są przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam są zapisywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, wówczas Facebook może bezpośrednio przyporządkować odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem na Facebooku. Jeśli nawiązują Państwo interakcję np. za pośrednictwem przycisków „LUBIĘ“ lub „UDOSTĘPNIJ“, wówczas także następuje przekazanie odpowiedniej informacja bezpośrednio na serwer Facebooka i jej zapisanie. Ponadto informacje te zostaną opublikowane na Facebooku i pokazane Państwa przyjaciołom na Facebooku.

Facebook może używać tych informacji w celu reklamy, badań rynkowych i funkcjonalnego kształtowania swoich stron. W tym celu Facebook sporządza profile obejmujące korzystanie, zainteresowania i związki np. w celu analizy Państwa korzystania z naszej strony internetowej w zakresie reklam, które wyświetlają się na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej i świadczenia innych usług związanych z Facebookiem.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przypisywał dane zebrane w wyniku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa konta Facebookowego, należy przed wizytą na naszej stronie internetowej wylogować się z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i korzystanie przez Facebooka oraz przysługujące Państwu prawa i możliwości ustawienia prywatności zawarte są we wskazówkach dotyczących ochrony danych firmy Facebook.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Linkedin sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von linkedin.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Xing sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Xing.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Instagram sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Instagram.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Compleet sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Compleet.

b) OpenStreetMaps

Wir nutzen Darstellung von Geo-Daten den Open-Source-Karten-Dienst „OpenStreetMaps“ (auch „OSM“ genannt) der Firma OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, United Kingdom. OSM dient dazu, eine interaktive Karte auf unserer Webseite anzubieten, die Ihnen zeigt, wie Sie uns finden und erreichen können. Dieser Dienst ermöglicht es uns, unsere Webseite ansprechend darzustellen, indem Kartenmaterial von einem externen Server geladen wird. Folgende Daten werden bei der Darstellung an die Server von OSM übertragen: Diejenige unserer Internetseiten, die Sie besucht haben und die IP-Adresse Ihres Endgerätes. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten in Bezug auf den Dienst „OSM“ ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f) DSGVO (Berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung). Das berechtigte Interesse ergibt sich aus unserem Bedarf an einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots und der leichten Auffindbarkeit der auf unserer Homepage angegebenen Orte.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von OSM: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy


7. Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo:

 • wg art. 15 GDPR uzyskania informacji o Państwa przetwarzanych danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo informacji o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane są bądź zostały udostępnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do poprawy, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawie do zażalenia, pochodzeniu danych, jeśli dane nie zostały uzyskane przez nas, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i ewentualnie konkretnych informacjach dotyczących szczegółów;
 • wg art. 16 GDPR żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
 • wg art. 17 GDPR żądania usunięcia będących w naszym posiadaniu Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzanie nie jest wymagane do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu spełnienia obowiązku prawnego, w celu realizacji ustawowego obowiązku, względów interesu publicznego lub w celu wykonania bądź obrony roszczeń prawnych;
 • wg art. 18 GDPR żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych, jeśli przetwarzanie jest bezprawne, a Państwo odmawiają ich usunięcia, a my tych danych już nie potrzebujemy, lecz Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 GDPR wobec przetwarzania;
 • wg art. 20 GDPR otrzymania Państwa danych osobowych, które Państwo nam udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i do odczytu maszynowego formacie lub żądania przekazania ich innemu odpowiedzialnemu podmiotowi;
 • wg art. 7 ust. 3 GDPR odwołania Państwa udzielonej nam zgody w dowolnym czasie. Skutek powyższego jest taki, że w przyszłości nie będziemy już mieć prawa do przetwarzania danych, które stanowiły podstawę Państwa zgody i
 • wg art. 77 GDPR złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można się zwrócić w tym celu do organu nadzorczego w Państwa zwykłym miejscu pobytu lub miejscu pracy lub siedzibie naszej kancelarii.

8. Brak odpowiedzialności za witryny internetowe lub usługi osób trzecich

Podczas projektowania i funkcjonowania naszych ofert współpracujemy z różnymi partnerami (np. w ramach bookmarks), którzy także oferują strony internetowe oraz usługi sieciowe. Mogą one być dostępne także za pośrednictwem linków widniejących na naszej stronie interne- towej. Zakresem odpowiedzialności work InTime GmbH nie obejmuje korzystania z obcych usług.

W takim przypadku obowiązują postanowienia ochrony danych tych podmiotów trzecich. Partnerzy ci z reguły mają własne oświadczenia o ochronie danych osobowych i/lub własne zasady ochrony prywatności. Za takie oświadczenia i zasady, które nie są związane z naszą ofertą, nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności ani gwarancji.

9. Prawo sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f GDPR, to przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 GDPR wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile istnieją powody ku temu wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy bezpośredniej reklamy. W ostatnim wypadku przysługuje Państwu generalne prawo sprzeciwu, które realizujemy bez konieczności podania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłanie e-maila na adres marketing(at)wit-group.de.

10. Bezpieczeństwo danych

Na naszej stronie internetowej stosujemy powszechny protokół SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym w danej chwili poziomem zabezpieczeń, który jest wspierany przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to kodowanie 256 bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera kodowania 256-bitowego, oferujemy zamiast tego technologię 128-bitową v3. Symbol zamkniętego zamka lub zamkniętej kłódki na dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki wskazuje na to, czy dane strony internetowe są kodowane.

Ponadto posługujemy się odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


11. Aktualność i zmiana tego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest aktualne; stan maj 2018r.

W wyniku ciągłego rozwoju naszej strony internetowej i ofert lub w związku ze zmianą usta- wowych lub urzędowych przepisów może zajść konieczność zmiany tego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne na daną chwilę oświadczenie o ochronie danych można uzyskać i wydrukować w dowolnym czasie na stronie internetowej pod adresem http://neu.work-intime.de/pl/polityka-prywatnosci .

 

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Settings saved
Ustawienia plików cookies / prywatności

Nanaszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne, a inne pomagają nam udoskonalić naszą ofertę internetową. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookies klikając przycisk "Akceptuj wszystko" lub dokonać własnego wyboru i zapisać go klikając przycisk "Akceptuj wybór".

Essenzielle Cookies:
Diese Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

PHPSESSID

Domainname: work-intime.de
Ablauf: mit Beenden der Browsersitzung (Session)
Speicherort/Typ: HTTP Cookie
Beschreibung: Erfassen der aktuellen PHP-Session (notwendig, damit das CMS und Sicherheitsfunktionen korrekt funktionieren).

csrf_contao_csrf_token

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 22 Stunden
Speicherort/Typ: HTTP Cookie
Beschreibung: Erhöht die Sicherheit der Website gegen CSFR-Attacken (Cross Site Forgery Requests)

user_privacy_settings

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser".

Externe Medien:
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

Anbieter: Openstreetmap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom
Ablauf: 1 - 10 Jahre
Cookie-Name _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token
Beschreibung: Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren.
Host(s) / Domain: *.openstreetmap.org
Datenschutzerklärung: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Statistik Cookies:
Diese Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.

Anbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Ablauf: 2 Jahre
Cookie-Name
Beschreibung: Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung.
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Anbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Ablauf: 2 Jahre
Cookie-Name
Beschreibung: Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Anbieter: Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta
Ablauf: Sitzung / 1 Jahr
Cookie-Name
Beschreibung: Hotjar ist ein Analysewerkzeug für das Benutzerverhalten von Hotjar Ltd. Wir verwenden Hotjar, um zu verstehen, wie Benutzer mit unserer Website interagieren.
Datenschutzerklärung: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Host(s) / Domain: *.hotjar.com

Anbieter: Meta Platforms, Inc.
Ablauf: 3 Monate
Cookie-Name _fbp
Beschreibung: Cookie um Besuche auf verschiedenen Websites zu speichern und zu verfolgen
Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/privacy/policy
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close